“Vision Sample Pack” Eieok

KEY: D# | BPM: 122 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Aeon

KEY: F | BPM: 148 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Feeling

KEY: D | BPM: 153 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Rivers

KEY: E | BPM: 130 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Rush

KEY: C# | BPM: 120 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Trinity

KEY: D | BPM: 130 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Kings

KEY: B | BPM: 124 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Gami

KEY: G | BPM: 138 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Tortch

KEY: D | BPM: 143 | WAV + STEMS

“Vision Sample Pack” Senses

KEY: C# | BPM: 124 | WAV + STEMS