“Drip Vol.4 Loop Kit” Saba

KEY: B | BPM: 108 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Hary

KEY: A | BPM: 145 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Karli

KEY: F | BPM: 128 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Kokea

KEY: D | BPM: 160 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Krey

KEY: C# | BPM: 130 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Skiuma

KEY: F# | BPM: 130 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Hubu

KEY: E | BPM: 115 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Furt

KEY: C# | BPM: 138 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Baab

KEY: F# | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Drip Vol.4 Loop Kit” Bast

KEY: C | BPM: 138 | WAV + STEMS