“Love Scars Loop Kit” Depression

KEY: D# | BPM: 155 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Destiny

KEY: F | BPM: 158 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Broken Soul

KEY: D# | BPM: 160 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Dirty

KEY: B | BPM: 170 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Sacred

KEY: G | BPM: 158 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Trial

KEY: G# | BPM: 155 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Slime Activity

KEY: G | BPM: 170 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Ghetto

KEY: F | BPM: 145 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” False Prophets

KEY: F# | BPM: 162 | WAV + STEMS

“Love Scars Loop Kit” Curfews

KEY: F | BPM: 165 | WAV + STEMS