Tag Archives: Sada Baby

Hip-Hop Loops Inspired by Sada Baby.

“Detroit Loop Kit” Sloppy

KEY: G# | BPM: 102 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Detroit Loop Kit” Vendor

KEY: C# | BPM: 173 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Detroit Loop Kit” Sublime

KEY: G# | BPM: 100 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Detroit Loop Kit” Package

KEY: E | BPM: 105 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Detroit Loop Kit” Fantano

KEY: F# | BPM: 98 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Detroit Loop Kit” Blue Face

KEY: F | BPM: 98 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Detroit Loop Kit” Fantom

KEY: B | BPM: 183 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Dirty Glove Bundle V” Jordan

KEY: G | BPM: 95 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle V” Converse

KEY: C | BPM: 78 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle V” Pumas

KEY: D | BPM: 91 | WAV + STEMS