Tag Archives: Violet Roses Loop Kit

“Violet Roses Loop Kit” Capo

KEY: E | BPM: 130 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Evil

KEY: E | BPM: 130 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Eye

BPM: 111 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Impact

KEY: A | BPM: 115 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Chef

KEY: C | BPM: 120 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Madness

KEY: G | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Always

KEY: D | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Japan

KEY: E | BPM: 106 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Charger

KEY: G | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Violet Roses Loop Kit” Arabe

KEY: F | BPM: 118 | WAV + STEMS